Dostępność


Deklaracja dostępności Przedszkola nr 3 im. „Przyjaciół Przyrody”

Przedszkole nr 3 im. „Przyjaciół Przyrody” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 3 im. „Przyjaciół Przyrody”.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • informacje są zamieszczone w postaci skanów lub plików PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Dziduch.
 • E-mail: dyrektor@p3.laziska.pl
 • Telefon: (32) 22-41-424

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 3 im. „Przyjaciół Przyrody” w Łaziskach Górnych
 • Adres: ul. Zielona 9
  43-170 Łaziska Górne
 • E-mail: dyrektor@p3.laziska.pl
 • Telefon: (32) 22-41-424

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis  dostępności  wejścia  do  budynku  i  przechodzenie  przez  obszar  kontroli.

Główne wejście do przedszkola dla rodziców i dzieci prowadzi od strony ulicy Zielonej 9. Do wejścia prowadzi kilka schodów. Z tyłu budynku od strony wschodniej znajduje się drugie wejście. Kilka metrów dalej za betonową barierą jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych, prowadząca przez pomieszczenie piwniczne do windy osobowej prowadzącej na parter i I piętro. Od strony południowej znajduje się wejście przez taras, do którego prowadzą schody. Jest również wyjście ewakuacyjne z piwnicy.
Od godziny 9:00 do 12:00 drzwi przedszkola są zamykane. Chęć wejścia do budynku można zasygnalizować przy pomocy dzwonka elektrycznego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze i klatka schodowa są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda osobowa( poziomy -1 do 1). Oddymiana klatka schodowa zamykana jest drzwiami o wysokiej odporności ogniowej (EI30).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przedszkola przy ul. Zielonej 9 znajduje się parking dla rodziców i pracowników przedszkola. Za budynkiem przedszkola znajduje się parking wewnętrzny dla pracowników placówki oraz wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W budynku znajduje się winda osobowa( poziomy -1 do 1)

Za budynkiem przedszkola znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu bądź online.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.


Informacja PJM

Przedszkole numer 3 imienia „Przyjaciół Przyrody” w Łaziskach Górnych
znajduje się przy ulicy Zielonej 9 w Łaziskach Górnych.

Jest jednostką Miasta Łaziska Górne, którą kieruje dyrektor.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole prowadzi zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dla dzieci.

W przedszkolu dzieci bawią się w sali i na placu zabaw, uczą się, odpoczywają,
chodzą na spacery.
Dzieci powinny osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W przedszkolu odbywają się zajęcia z języka angielskiego oraz religii wyznania rzymskokatolickiego.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Organizujemy zajęcia indywidualne lub w zespołach dla dzieci wymagających wsparcia.

Wspomagamy rodzinę w wychowaniu dziecka.

Kontakt z przedszkolem – załatwianie spraw

Do przedszkola można:

napisać pismo i wysłać je na adres:

Przedszkole nr 3 im. „Przyjaciół Przyrody”,
ul. Zielona 9,
43-170 Łaziska Górne

wysłać e-mail na adres: biuro@p3.laziska.pl;

zadzwonić pod numer telefonu: 322 241 424 ;

przyjść do przedszkola od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00

Drzwi do przedszkola otwierane są ręcznie.

Należy przycisnąć dzwonek po prawej stronie aby ktoś otworzył.

Osobie, która otworzy drzwi można przedstawić cel wizyty.

Za drzwiami głównymi, przed następnymi drzwiami są domofony,
aby zadzwonić do wybranej sali zajęć.

Wszelkie sprawy załatwia się z dyrektorem przedszkola.


Informacja ETR