Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej p3.laziska.pl Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w Łaziskach Górnych

Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody
ul. Zielona 9
43-170 Łaziska Górne
Telefon: (32) 22-41-424
E-mail: dyrektor@p3.laziska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

  • informacje są zamieszczone w postaci skanów lub plików PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola mgr Renata Rim, e-mail dyrektor@p3.laziska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 41 424. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji publicznej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis  dostępności  wejścia  do  budynku  i  przechodzenie  przez  obszar  kontroli.
Główne wejście do przedszkola dla rodziców i dzieci prowadzi od strony ulicy Zielonej 9. Do wejścia prowadzi kilka schodów. Z tyłu budynku od strony wschodniej znajduje się drugie wejście. Kilka metrów dalej za betonową barierą jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych, prowadząca przez pomieszczenie piwniczne do windy osobowej prowadzącej na parter i I piętro. Od strony południowej znajduje się wejście przez taras, do którego prowadzą schody. Jest również wyjście ewakuacyjne z piwnicy.
Od godziny 9:00 do 12:00 drzwi przedszkola są zamykane. Chęć wejścia do budynku można zasygnalizować przy pomocy dzwonka elektrycznego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze i klatka schodowa są ogólnodostępne. W budynku znajduje się winda osobowa( poziomy -1 do 1). Oddymiana klatka schodowa zamykana jest drzwiami o wysokiej odporności ogniowej (EI30).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem przedszkola przy ul. Zielonej 9 znajduje się parking dla rodziców i pracowników przedszkola. Za budynkiem przedszkola znajduje się parking wewnętrzny. Przedszkole nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub  online.
Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu bądź online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego