O Nas

Przedszkole Nr 3 w Łaziskach Górnych istnieje od bardzo dawna. Sięga czasów II wojny światowej. Mieściło się wówczas w Szkole Podstawowej Nr 2 na ul. Cieszyńskiej (obecne liceum). Ze zbiorów prywatnych udostępniono zdjęcia wykonane w tamtym czasie.

13
15
16

Być może ktoś odnajdzie się na nich. W przedszkolu prowadzona była jedna grupa dzieci w wieku od 3-6 lat.

Ponieważ warunki lokalowe w tej placówce nie były imponujące ówczesne władze miasta zaadoptowały budynek darowany przez prywatnego właściciela na cele oświatowe przy ulicy Zielonej 9 . Budynek rozbudowano i oddano do użytku w 1982 r. Przedszkole przeprowadziło się do nowej siedziby. Od tamtej pory w przedszkolu funkcjonują 3 lub 4 grupy dzieci podzielone wg wieku. Warunki lokalowe i wyposażenie jest systematycznie usprawniane i modernizowane. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy przez co rośnie poziom usługi edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka oraz dobra komunikacja i współpraca z rodzicami. Obecnie bardzo ważną sprawą jest przebudowa części budynku w celu poprawy warunków bezpieczeństwa, higienicznych i organizacji pracy z przedszkolakami. Wykonany projekt budowlany zakłada zwiększenie powierzchni użytkowej, zwiększenie miejsca w szatniach dla dzieci, bezpośredni dostęp do sanitariatów z sal, złamanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprawienie ekonomiiogrzewania budynku, poprawienie warunków socjalnych dla pracowników przedszkola.

Mamy nadzieję, że wejście w kolejne 25 lecie istnienia przedszkola na Zielonej przyniesie podjęcie dobrych decyzji Władz i Rady Miasta, które spowodują możliwości modernizacyjne, a co za tym idzie fundusze placówki.


Celem Przedszkola jest osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji poprzez organizowanie i realizowanie procesu opieki, wychowania i nauczania, wspierającego jego całościowy rozwój:
1) wspomaganie dzieci w kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach
i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości i rozwijanie umiejętności społecznych;
3) zwiększenie szans edukacyjnych dzieci.

Zadaniem Przedszkola jest zrealizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w odrębnych przepisach.

Zadaniem Przedszkola w szczególności jest:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka;
2) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
3) organizowanie zajęć prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
4) budowanie wrażliwości estetycznej;
5) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości percepcyjnych dziecka, zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
6) organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń;
7) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
8) organizacja zajęć kierowanych i niekierowanych;
9) organizacja imprez i uroczystości na terenie Przedszkola;
10) udział w imprezach poza przedszkolem;
11) współpraca z rodzicami;
12) współpraca z innymi instytucjami;
13) organizacja spacerów i wycieczek.

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, w szczególności poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
4) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
5) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
6) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
7) podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .

Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi
współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny dziecka.

Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w oddziałach ogólnodostępnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka, a w szczególności:
1) dostosowuje warunki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, określone dla danego dziecka i jego niepełnosprawności;
2) niezwłocznie po złożeniu w Przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niepełnosprawnego, Dyrektor Przedszkola przekazuje informację wszystkim nauczycielom i pracownikom niebędącym nauczycielami, do którego oddziału uczęszcza dziecko niepełnosprawne;
3) analizuje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym orzeczeniu, do trzech dni roboczych po złożeniu w Przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
a) analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dziecka w Przedszkolu, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki dziecku, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia,
b) analiza odbywa się w zespole, w skład którego wchodzi: wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko oraz specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu;
c) zadaniem zespołu jest wypracowanie działań Przedszkola i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, od momentu przybycia dziecka do Przedszkola, w czasie pobytu w Przedszkolu na zajęciach, w czasie spacerów, podczas przemieszczania się między innymi pomieszczeniami, w czasie imprez i wycieczek organizowanych przez Przedszkole;