Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”


Serdecznie informujemy, iż grupa „Żabki”, „Misie” w tym roku biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”.

Projekt jest odpowiedzią na realizację kierunków polityki oświatowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2022/2023.

Założenia Projektu

 1. Cele ogólne
  Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.
 2. Cele szczegółowe
  -Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
  -Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  -Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
  -Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną.
  -Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
  -Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
  -Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
  -Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych
  -Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z morałem
  -Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
  -Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.